Integritetspolicy


1. Introduktion

Denna policy gäller för situationer där Slangspecialisten Skandinavien AB ("vi", "oss" och "vår") behandlar personuppgifter.

Slangspecialisten Skandinavien AB strävar efter att skydda den personliga integriteten och att agera i enlighet med lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy är avsedd att ge en förståelse för vilken information vi samlar in och hur den behandlas.

2. Policy

Slangspecialisten Skandinavien AB behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och följande principer.

Policyn omfattar alla personuppgifter som vi får från våra anställda, kunder och andra som Slangspecialisten Skandinavien AB har affärsrelationer med. Denna policy beskriver våra rutiner för insamling och hantering av personuppgifter.

2.1 Personuppgifter

I denna policy avser termen "personuppgifter" eller "personlig information" information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person (dvs. en människa).

2.2 Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi är öppna med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Slangspecialisten Skandinavien AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål för vilket de är avsedda. Vi samlar in dina personuppgifter när du:

- är anställd på Slangspecialisten Skandinavien AB.
- söker en ledig tjänst eller visar intresse för anställning hos oss.
- agerar kontaktperson för ett företag som vi har en affärsrelation med.

Sådana personuppgifter kan till exempel bestå av följande information: namn, telefonnummer och e-postadress.

Slangspecialisten Skandinavien AB har som policy att inte begära känsliga personuppgifter som ras eller etnisk information, religiös övertygelse, brottsligt förflutet, kroppslig eller psykisk ohälsa eller sexuell läggning, såvida det inte finns lagliga skäl för detta i samband med rekrytering eller anställning.

2.3 Syftet med behandlingen av personuppgifter

När du kontaktar oss via vår webbplats, per telefon, brev eller e-post kan du registreras som kontaktperson på det företag du representerar. Om du deltar i undersökningar, lämnar in intresseanmälningar för anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss kommer vi att använda dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnade in dem för. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet för vilket de samlades in om inte följande samtycke har erhållits. Vårt mål är att samla in personuppgifter endast med din vetskap eller med ditt samtycke.

2.4 Dina rättigheter

På begäran ska Slangspecialisten Skandinavien AB ta bort all identifierbar information eller personuppgifter från sina system, register och arkiv. Om och när personuppgifter behandlas förbinder sig Slangspecialisten Skandinavien AB att personuppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Om Slangspecialisten Skandinavien AB får kännedom om att tidigare överförda personuppgifter inte längre är korrekta ska Slangspecialisten Skandinavien AB på begäran rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter.

Observera att det kan finnas lagstadgade begränsningar och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

2.5 Överföring av dina personuppgifter

Slangspecialisten Skandinavien AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter till tredje part eller utomlands är förenliga med de ändamål som anges för individen och de avtalsförpliktelser som gäller för sådana personuppgifter.

Personuppgifter får lämnas ut i de fall som anges i lag eller förordning. Vi förbehåller oss också rätten, i den utsträckning som lagen tillåter, att överföra eller behandla dina personuppgifter för att försvara Slangspecialisten Skandinavien AB:s legitima intressen, i fall av tvister eller straffrättsliga förfaranden.

Om vi beslutar oss för att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

2.6 Informationsintegritet

Slangspecialisten Skandinavien AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgifterna är relevanta, korrekta, fullständiga och aktuella för de ändamål för vilka de ska användas.

2.7 Säkerhet

Eftersom det alltid finns risker förknippade med att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker per telefon, via Internet eller på annat sätt, och eftersom ingen teknik är helt säker mot hackare eller annan manipulation, vidtar Slangspecialisten Skandinavien AB lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förebygga och begränsa sådana risker.

2.8 Hur länge lagras uppgifterna?

Slangspecialisten Skandinavien AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla vårt åtagande, dvs. under tiden vi har produktansvar eller är bundna av lagen att behålla dina uppgifter.

2.9 Ändringar i vår policy

Slangspecialisten Skandinavien AB förbehåller sig rätten att när som helst och av vilken anledning som helst komplettera och ändra denna integritetspolicy. Ändringar kan främst åberopas till följd av ändringar i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna Integritetspolicy för att få information om hur vi skyddar din information.

2.10 De anställdas ansvar att följa denna policy

Slangspecialisten Skandinavien AB:s anställda är skyldiga att följa denna policy.

2.11 Kommunikation, utbildning och medvetenhet

Slangspecialisten Skandinavien AB kommunicerar kontinuerligt, utbildar och arbetar för att öka medvetenheten om behandlingen av personuppgifter.

2.12 Övervakning och efterlevnad

Slangspecialisten Skandinavien AB kvalitetskontrollerar effektiviteten i sitt program för behandling av personuppgifter. Vi genomför löpande utvärderingar för att säkerställa efterlevnad av denna policy.

2.13 Rapporter

Överträdelser av denna policy ska rapporteras via lämpliga kanaler. Rapportering kan göras anonymt och utan risk för repressalier av Slangspecialisten Skandinavien AB när som helst. I händelse av att en så kallad personuppgiftsincident inträffar kommer Slangspecialisten Skandinavien AB att rapportera detta till GDPR-tillsynsmyndigheten och berörda personer.

2.14 Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta slang@slangspecialisten.se.